Курсове за водачи на МПС КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС Курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС
ОЩЕ
Автосимулатор АВТОСИМУЛАТОР Запазване на часове за автосимулатор
ОЩЕ
Полигон ПОЛИГОН Запазване на часове за полигон
ОЩЕ
ГТП ГТП Запазване на часове за Годишен Технически Преглед
ОЩЕ
Галерия ГАЛЕРИЯ Учебни автомобили, камиони, автобуси на фирма "Данаил Димитров"
ОЩЕ
ПК "Ръководител транспортна дейност"

За да получат лицензия, която дава достъп до превозна дейност, ръководителите на транспортната дейност (превозвачите) требва да отговарят на определени условия. Едно от важните изисквания е да притежават удостоверение за успешно издържан изпит за професионална компетентност.
Ръководителят на транспортната дейност трябва да притежава определени знания и умения, свързани с упражняване на дейността. Необходимите знания са определени в директива на Европейския съюз и са разписани в наредби на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регламентиращи обществения превоз на пътници и товари. Транспортната дейност свързана с пътници и товари, е много разнообразна и специфична. Ръководителят на транспортната дейност трябва да познава и да се съобразява с много фактори и с немалък обем от нормативни актове, упражнявайки тази дейност. Ръководителят на транспортна дейност носи голяма отговорност за пътниците, за товарите, за безопасността на движението, за опазването на околната среда и т.н. Извършвайки преводи извън територията на република България, трябва да познава и да спазва и изискванията на международните нормативни актове, като спогодби, конвенции и др.

За получаване на удостоверение за професионална компетентност за Ръководител на транспортна дейност се полагат изпити в автомобилна администрация Етапите на провеждане на изпита са следните: Изпитът за придобиване професионална компетентност се счита за успешно положен, когато кандидатите са положили успешно всички части и етапи на изпита.
До втория етап от изпита се допускат само кандидати, успешно положили първата част на изпита.
При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата част на изпита, се явяват само на втория етап (отворените въпроси и казусите).
При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата и втората част на изпита, се явяват само на третата част - казусите.